บทสวด คาถาชินบัญชร (แบบย่อ)
บทสวด คาถาชินบัญชร 
(แบบย่อ)

สาธุ..สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(๓ จบ )

ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา

หรือ

วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ
(๙ จบ )